Specializace a obory studia

Specializace Režie a scenáristika

Cílem studia Režie a scenáristiky je neustálé prohlubování oborových znalostí a dovedností. Výuka je zaměřena v první fázi zejména na řemeslné a tvůrčí aspekty, v dalších fázích pak přistupují hlediska psychologická a filozofická, estetická i etická, která jsou nedílnou součástí této práce.

  • Zaměření na scenáristiku zahrnuje semináře a cvičení, které podněcují tvůrčí myšlení a upevňují řemeslné schopnosti nezbytné při psaní scénářů.
  • Zaměření režie vychází z teoretických základů, které připravují studenta k tomu, aby byl schopen kreativně přistoupit k vlastnímu tvůrčímu audiovizuálnímu výstupu a rozvinout při jeho tvorbě nejen praktickou odbornou stránku věci, ale i fantazii a tvořivost spolu se sebereflexí a osobitým viděním.

Praktická cvičení vedou studenty ke schopnosti zpracovat látku, vést filmový či televizní štáb, ale zejména používat řemeslo jako nutnou podmínku možnosti tvůrčího předání lidských a uměleckých postojů divákovi.

Obor Produkce

Studenti oboru rozvíjejí své znalosti a dovednosti v souvislosti s přípravou, realizací a dokončením AVD od sestavení štábu, plánované kalkulace pro jednotlivé žánry, přes samotné natáčení, postprodukci až po konečnou distribuci. Pro svou profesi musí získat vědomosti z oblasti práva, ekonomie, marketingu, psychologie, etiky a estetiky, dějin kultury a filmu nebo z oblasti možnosti financování v rámci České republiky i mimo ni; musí mít také přehled o současném kulturním dění. Absolventi se uplatní v televizi, produkčních či reklamních společnostech, při organizaci koncertů, přehlídek, festivalů a dalších akcí.

Specializace Kamera

Hlavní důraz při studiu této specializace je kladen především na zvládnutí nových digitálních možností snímání a postprodukčního zpracování obrazu, předpokládá se také osvojení si klasických animačních technologií, jakými jsou kreslený nebo loutkový film. Absolvent získá teoretické vědomosti i praktické schopnosti a dovednosti samostatně pracovat nebo spolupracovat na filmových nebo televizních projektech.

Specializace Střihová skladba

Výuka oboru/specializace se soustředí na řemeslné a tvůrčí aspekty střihové skladby, na její dramaturgii i na psychologická hlediska, která jsou nedílnou součástí práce střihače. Studenti získávají profesní vědomosti v oblasti dokumentárního filmu, hrané a reklamní tvorby ve filmové i v televizní tvorbě. Jsou připravení vést vlastní audiovizuální společnost.

Specializace Zvuková skladba

Výuka oboru/specializace se soustředí na výchovu odborníků vytvářejících audiovizuální díla především pro filmovou a televizní tvorbu, ale i pro ostatní oblasti zvukové tvorby (rozhlas, divadlo, hudební studia). Studenti se seznamují také se specifiky hrané, dokumentární a  reklamní tvorby.

Specializace Vizuální efekty

Vizualní efekty se zaměřují na teorii a praxi při vytváření filmových triků. Student získá teoretické základy a povědomí o historii triku, bude se rozvíjet v praktických cvičeních na jejich realizaci. Studium zahrnuje technologie jako stoptrik, matte painting, 3D kompozice, compositing, stereoskopii, digitální workflow, color grading a další. Student by měl po ukončení studia zvládnout realizovat a navrhnout filmový trik.